JU Resursni centar za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora u Kotoru je osnovan 1946. godine i bavi se obrazovanjem, vaspitanjem, rehabilitacijom, smještajem i profesionalnim osposobljavaljem djece sa problemima u slušanju i govoru. Uključuje predškolsko, osnovno školstvo i srednjoškolsko obrazovanje djece oštećenog sluha i  trenutno u njemu boravi i školuje se  148 djece.

Centar obuhvata 21 specijalizovanih kabineta i učionica, opremljenih adekvatnim didaktičko – tehničkim sredstvima, individualnim i grupnim amplifikatorima, audio – vizuelnim nastavnim pomagalima i informatičkom opremom, audiološke, logopedske, pedagoško – psihološke ambulante, sportsko – rekreativne prostore, klubove prilagođene raznim uzrastima i internat koji svojim enterijerom zadovoljava sve funkcionalne i estetske kriterijume.

U ovoj se ustanovi pruža pomoć i usluga gluvim i nagluvim licima svih uzrasta, sprovodi rehabilitacija kroz audiološke i logopedske tretmane, vrši ispitivanje sluha, procjena oštećenja i daju indikacije za operativno liječenje.

Resursni centar je, takođe, inovativan edukativni centar koji kroz najsavremenije obrazovne programe i projekte svoje učenike uvodi u proces obrazovanja i svega onog što je važno za uspjeh i napredak u životu. U skladu sa uzrastom, socioekonomskim statusom, porodičnim prilikama i intelektualnim kapacitetom, svakom se djetetu pristupa na poseban i odgovarajući način. Sve to obavlja tim stručnjaka sastavljen od: surdoaudiologa, surdologa, logopeda, pedagoga - psihologa, profesora, nastavnika praktične nastave, vaspitača i medicinskog osoblja.

Visokoprofesionalni stručni kadar, kao dio mobilnog tima, sarađuje sa redovnim školama u cilju detekcije i pružanja adekvatne pomoći djeci sa poteškoćama u razvoju.

Centar obuhvata:

- 21 specijalizovanih kabineta i učionica opremljenih adekvatnim didaktičko – tehničkim sredstvima, individualnim i grupnim amplifikatorima, audio – vizuelnim nastavnim pomagalima i informatičkom opremom;

- audiološke ambulante;

- logopedske ambulante;

- pedagoško – psihološke ambulante,

- audiometrijske ambulante

- pedijatrijske ambulante;

- senzornu sobu;

- sportsko – rekreativne prostore;

- klubove prilagođene raznim uzrastima;

- internat koji svojim enterijerom zadovoljava sve funkcionalne i estetske kriterijume.

Pored postojećih sadržaja, u sklopu Resursnog centra gradi se Sportska dvorana kapaciteta 2.500 sjedišta. Ona će biti izgrađena po svim svjetskim standardima i sa svim pratećim sadržajima, i kao takva biće  prva na našim prostorima koja će u potpunosti biti prilagođena djeci i osobama sa posebnim potrebama.

Zbog svega ovog i zbog svojeg jedinstvenog i kompleksnog sistema edukacije i rehabilitacije Resursni centar je prevazišao okvire sredine u kojoj djeluje i tako ušao u sam vrh interesovanja kulturne i profesionalne javnosti države Crne Gore i okruženja.

 

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10