Rad pedagoga  u Resursnom centru obuhvata planiranje, programiranje, praćenje i unaprijeđivanje vaspitno – obrazovnog procesa, rad sa učenicima, saradnju sa nastavno – vaspitnim osobljem i stručnim saradnicima u školi i van nje, saradnju sa roditeljima učenika, analitičko – istraživački rad i područje rada koje se definiše kao „ostali poslovi“, a obuhvata pripremu za rad, vođenje dokumentacije o svom radu, stručno usavršavanje i drugo.

Pedagog  je angažovan i na izvođenju nastave iz predmeta Psihologija rada i predmeta Poslovna psihologija u I razredu srednje škole.

Pedagozi su uvijek imali, a danas pogotovo imaju, važnu ulogu u izgradnji bolje i efikasnije škole, koja će doprinijeti da i one koje učimo budu kompetentnije i kvalitetnije osobe.

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10