predskolsko
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u okviru JU Resursnog centra za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima humantestosteronebooster sluha i govora Kotor predstavlja prvi i najznačajniji segment u razvoju djece oštećenog sluha i govora.
Rad u predškolskoj grupi baziran je na otvorenosti i fleksibilnosti, raznovrsnosti ponuda i individualnom pristupu svakom djetetu.
 
Područja aktivnosti predškolske grupe su:
- fizičke i zdravstvene aktivnosti;
- jezičke aktivnosti;
- logičko – matematičke aktivnosti;
- socijalne aktivnosti i saznanja;
- aktivnosti upoznavanja sa okolinom;
- likovne aktivnosti.
 
Predškolsku grupu Resursnog centra čine djeca oštećenog sluha koja koriste slušne amplifikatore, kao i djeca koja imaju ugrađen kohlearni implant. Trenutno odgovorna za uspješno vaspitanje i obrazovanje predškolske grupe je diplomirani defektolog – logoped Danijela Vičević. Upis učenika u program predškolskog vaspitanja i obrazovanja  obavlja se na osnovu prijava roditelja, odnosno u saradnji sa ORL Klinikom sa Cetinja i mišljenjem opštinske komisije za kategorizaciju.
Upis učenika se vrši u periodu jun – oktobar.
Uz prijavu za upis u predškolsko vaspitanje i obrazovanje prilaže se medicinska dokumentacija, mišljenje opštinske komisije za kategorizaciju, lična dokumenta itd.

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10