Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list RCG, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i Službeni list CG, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13), ministar prosvjete donio je

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2016/2017. GODINU

Član 1

            Ovim školskim kalendarom (u daljem tekstu: Kalendar) propisuje se početak nastavne godine, vrijeme organizovanja obrazovno-vaspitnog rada i klasifikacioni periodi u ustanovama u toku nastavne 2016/2017. godine.

            Raspored organizovanja obrazovno-vaspitnog rada, iz stava 1 ovog člana, prilog je Kalendaru i čini njegov sastavni dio.

Član 2

            Nastavna godina počinje u četvrtak, 1. septembra 2016. godine, a završava se u utorak, 13. juna 2017. godine.

            Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u petak, 19. maja 2017. godine.

Član 3

            Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda.

            Prvi klasifikacioni period počinje u četvrtak, 1. septembra, a završava se u petak, 28. oktobra 2016. godine.

            Drugi klasifikacioni period počinje u srijedu 2. novembra, a završava se u petak, 30. decembra 2016. godine.

            Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 23. januara, a završava se u petak, 31. marta 2017. godine.

            Četvrti klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 3. aprila, a završava se u utorak, 13. juna 2017. godine.

            Četvrti klasifikacioni period za učenike završnog razreda počinje u ponedjeljak, 3. aprila,  a završava se u petak, 19. maja 2017. godine.

Član 4

            Nastava se organizuje u petodnevnoj radnoj sedmici.

            Izuzetno, u slučaju nadoknade nastavnog radnog dana, nastava se može organizovati i subotom.

Član 5

            Zimski raspust počinje u subotu 31. decembra 2016. godine, a završava se u nedjelju,  22. januara 2017. godine.

            Ljetnji raspust počinje u srijedu, 14. juna, a završava se u četvrtak, 31. avgusta 2017. godine.

           

            Za učenike koji imaju zaključen individualni ugovor o obrazovanju  vrijeme organizovanja praktičnog obrazovanja ostvaruje se u skladu zakonom i individualnim ugovorom o obrazovanju.

           

Član 6

            Ovaj Kalendar stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu  Crne Gore.

                                                                                               M I N I S T A R

Mr Predrag BOŠKOVIĆ 

Broj: 620-256/2016-1

Podgorica, 27. jun 2016. godine

                                                                                              

ŠKOLSKI KALENDAR

za 2016/2017. godinu

PO

UT

SR

ČE

PE

SU

NE

PO

UT

SR

ČE

PE

SU

NE

SEPTEMBAR 2016.

OKTOBAR 2016.

1

2

3

4

1

2

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

31

NOVEMBAR 2016.

DECEMBAR 2016.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

28

29

30

26

27

28

29

30

31

JANUAR 2017.

FEBRUAR 2017.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

20

21

22

13

14

15

16

17

18

19

23

24

25

26

27

28

 29

20

21

22

23

24

25

26

30

31

27

28

MART 2017.

APRIL 2017.

1

2

3

4

5

1

2

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

sweden brides

24

25

26

27

28

29

30

MAJ 2017.

JUN 2017.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

29

30

31

26

27

28

29

30

Provjera znanja učenika na kraju prvog i drugog ciklusa osnovne škole će se obaviti 9. i 10. maja 2017. godine.

Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole će se obaviti 24, 25. i 26. maja 2017. godine.

Maturski i stručni ispit:

-          Ispit iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnost i Albanskog jezika i književnosti će se obaviti 21. aprila 2017. godine.

-          Ispit iz stranog jezika će se obaviti 1. juna 2017. godine.

-          Ispit iz matematike će se obaviti 2. juna 2017. godine.

Izdavanje diplome o maturskom i stručnom ispitu obaviće se najkasnije do 23. juna 2017. godine.

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10